W.T.C.    De Balkantrappers. VZW
                 ______________________________________________________


Oprichting

Feitelijke vereniging sedert 01-01-2011 naar VZW op 20-06-2020


Een feitelijke vereniging ontstaat volgens het Belgische recht zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen om gezamenlijk een doel te verwezenlijken. Een feitelijke vereniging kan beschouwd worden als het "clubje". Doordat de feitelijke vereniging geen juridische grond heeft, kan zij geen verbintenissen aangaan, geen eigendommen bezitten, geen schenkingen of legaten aanvaarden en zijn het de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging. De leden zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. Naar aansprakelijkheid toe heeft dit tot gevolg dat de leden van de feitelijke vereniging met heel hun vermogen instaan voor hun deel van de schulden van de vereniging.

Als een vereniging, door de realisatie van haar maatschappelijk doel, aanzienlijke risico's neemt, of onroerende goederen wil verwerven of schenkingen wenst te aanvaarden, dan doet zij er goed aan om haar structuur van feitelijke vereniging om te vormen naar een vzw.
 
Verzekering VWB (Vlaamse Wielrijdersbond)
 
Door zijn aansluiting bij de club verbindt elk lid zich ertoe een vergunning wielertoerist-VTT  af te sluiten via VWB (Vlaamse Wielrijdersbond). Verzekering 24 op 24 u ook in het buitenland, ook als U alleen fietst, bij alle organisaties. Ook geldig voor o.m. E-Bikes, ligfietsen, 3-wielers en tandems. Zelfde waarborgen ongeacht de leeftijd. Naast fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd. Eveneens chronoritten (type Marmotte, ....).
 
De leden
 
Iedereen die door het bestuur wordt aanvaard kan lid worden, mits betaling van het jaarlijkse lidgeld. Minderjarigen vallen onder volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en kunnen meefietsen onder begeleiding van een ouder/volwassene. De leden van de vereniging zijn verplicht:
• het reglement van de vereniging na te leven.
• de besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering na te leven.
• te handelen in lijn met de doelstellingen van de club: “sportiviteit troef!”

Iemand die lid wil worden, mag ter kennismaking drie proefritten meerijden. Tijdens deze proefritten is hij/zij niet verzekerd. Het clublid verklaart zich bewust in te zetten voor de veiligheid van andere clubleden en zich te houden aan de wegcode zoals voorzien bij alle verkeersreglementen die gelden op de openbare weg en deze die gelden voor het verkeer van fietsers en wielertoeristen in clubverband. Alle moedwillige inbreuken op de wegcode, en het deelnemen onder invloed van drank of andere stimulerende middelen, kunnen het clublid persoonlijk aansprakelijk stellen bij eventuele ongevallen.

Tijdens de eerste maand van elk jaar (tenzij anders vermeld) organiseert het bestuur een ledenvergadering,toespraak vóór het ontbijt van de 1ste rit. Alle leden worden hierop uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt er:
• een algemeen overzicht gegeven van de financiële situatie
• een evaluatie gemaakt van het voorbije seizoen
• de suggesties en geplande activiteiten voor het komende seizoen besproken
• lidgeld, terugbetaling van kledij en deelname aan geplande activiteiten betaald.

 


De ritten

 

Wegcode, veiligheid en lichamelijke conditie

 
Alle leden dienen de wegcode te respecteren. “Wielertoeristen die in een groep van tenminste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven. Groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door tenminste twee wegkapiteins”.
Het dragen van een valhelm is verplicht!
Uit respect voor de natuur gooien we geen afval langs de weg.

Wegritten in clubverband

• elke zondagvoormiddag een rit (zoals vermeld in het rittenschema)
• geregeld zelf meerijden met georganiseerde ritten van andere verenigingen (voor alle duidelijkheid: deze ritten tellen niet mee voor het regelmatigheidscriterium)
• bepaalde ritten kunnen wel meetellen indien deze vooraf vermeld worden en opgenomen zijn bij het rittenschema van de club, opgemaakt door het bestuur.

Op zondagvoormiddag rijden we in 2 groepen:
• A-groep
• B-groep

De A-groep en de B-groep rijden aparte ritten die vooraf vermeld staan in het rittenschema en begeleid worden door minstens 1 wegkapitein per groep.

De ritten worden meegedeeld aan de hand van een rittenschema dat opgesteld wordt door het bestuur en in samenwerking met de wegkapiteins en bekendgemaakt wordt via een email of via de website. Ook leden worden uitgenodigd om mee te werken aan het organiseren van  ritten.

 

Snelheid en afstand

De snelheid van de rit wordt aangegeven door de wegkapitein(s) en wordt aangepast aan de moeilijkheidsgraad van de rit. Het motto is: “Samen uit, samen thuis”. Daarvoor zorgt de wegkapitein, samen met elk lid van de groep. Als een lid tijdens een rit problemen heeft met de snelheid, dient hij dit aan te geven aan de wegkapitein. De wegkapiteins zullen instaan voor het goede verloop van de ritten. De 2 groepen worden als volgt ingedeeld:
A - ploeg
         vertrekuur staat vermeld op het rittenschema:  8u30  (anders indien tijdig vermeld).
         gemiddelde richtsnelheid: 30 km/u
         richtafstand: 70 km tot 100 km

B - ploeg
         vertrekuur staat vermeld op het rittenschema:  8u30 (anders indien tijdig vermeld).
         gemiddelde richtsnelheid: 27 km/u.
         richtafstand: 55 km tot 80 km.

-Indien, om welke reden dan ook, twee groepen beslissen om samen te rijden, dient de laagste gemiddelde richtsnelheid te worden gerespecteerd!
-De gemiddelde richtsnelheden gelden voor ‘normale’ ritten. Voor ‘bergritten’ ligt de gemiddelde snelheid lager.
-Na moeilijke stroken of hellingen moet er gewacht worden tot een volledige hergroepering. --Mee fietsende bestuursleden zullen waken over de correcte uitvoering hiervan.

Vertrekplaats.

De wegritten starten aan Café De Mandel te 9800 Grammene op afgesproken uur vermeld in het rittenschema.


Klassement


Geldigheid van een rit voor het klassement.

• Enkel ritten die vermeld staan op het rittenschema tellen mee voor het regelmatigheidcriterium(algemeen klassement).

Opdat een rit geldig zou zijn voor het regelmatigheidcriterium(algemeen klassement) dient de deelnemer :

1) aanwezig te zijn bij de start van de rit en minstens de helft van de rit vol te maken. En dit ongeacht het weer en het aantal deelnemers.

2) in clubuitrusting te rijden, indien dit niet wordt nageleefd wordt er na de tweede maal geen aanwezigheidspunt toegekend.

3) een valhelm te dragen

Een rit waarbij de deelnemer tijdens de rit afhaakt zonder dit te melden aan de wegkapitein is dus geen geldige rit. De wegkapitein dient eerst op de hoogte gesteld te worden opdat hij de omstandigheden kan aanpassen zodat ons motto “Samen uit, samen thuis” kan waargemaakt worden.

 

Laureaten

 

Op het einde van het seizoen wordt het eindklassement opgemaakt. Er worden 2 eindklassementen voor beide groepen,A-groep en B-groep opgemaakt. De 1ste van het klassement wordt gehuldigd en tijdens het souper ontvangen de eerste drie van ieder klassement een geschenk.
Diegenen die op het eind van het seizoen het meest aantal ritten (punten) hebben,worden gekroond tot kampioen van hun groep van het voorbije jaar.
Bij gelijk aantal punten in het eindklassement (A-groep en B-groep) zal het aantal gereden kilometers het verschil in plaats bepalen.

Dit wil zeggen dat de chauffeur of wegkapitein moet verwittigd worden wanneer de persoon (personen) de groep verlaten en de gereden kilometers in groep kunnen  genoteerd worden.

Lidgeld


Het lidgeld wordt elk jaar door het bestuur bepaald en ingeschreven in het huishoudelijk reglement.

Het lidgeld voor het seizoen wordt betaald aan de secretaris van de club. Het kan gestort worden op rekeningnummer IBAN / BE48 1030 7288 1727 met vermelding van “lidgeld jaartal + naam” en dit vóór de start van de eerste rit. Het reglement voorziet dat bij gebreke van betaling van het lidgeld binnen de drie maanden na de vernieuwing van het lidmaatschap er vanuit wordt gegaan dat stilzwijgend wordt afgezien van verder lidmaatschap.

Lidgeld seizoen 2020 -2022 : 30,00€


Kledij

 
Algemeen

 

De huidige sponsorovereenkomst voorziet dat de clubkledij gedurende minstens drie opeenvolgende jaren behouden blijft, volgens sponsorcontract. Dit houdt in dat onze leden na 3 jaar al dan niet het wegseizoen in nieuwe kledij zullen aanvatten bij al dan niet verandering van de huidige en/of nieuwe sponsors. Bij de eerste bestelling zal aan het clublid gevraagd worden een bestelbon te ondertekenen zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan wat betreft gekozen kledij, aantal stuks, maat en eenheidsprijs. Betaling gebeurt bij bestelling van de kledij. Andere kledingsstukken die niet door de club ter beschikking worden gesteld zoals o.a. overschoenen, handschoenen, valhelm, e.d. kunnen door de leden vrij worden gekozen. Tijdens de door de club georganiseerde ritten worden de leden geacht steeds in clubuitrusting te fietsen.

 
Basispakket

 

Bij verandering van de kledij wordt verwacht dat ieder aangesloten lid bij onze vereniging een basispakket kledij koopt,aan een voordelige prijs, die bepaald wordt door het bestuur ( en producent).

dit verplicht basispakket bestaat uit :


• 1  koersbroek                                58,00€
• 1 koerstrui korte mouw                  33,00€           
• 1 koerstrui lange mouwen             58,00€         
• 1 lange broek                                66,00€

Buiten het basispakket altijd te verkrijgen :

Windblockbody z. mouwen        58,00€

Thermovest                                84,00€

     
Het betaalde bedrag voor de vernieuwde kledij kan gedeeltelijk terugverdiend worden afhankelijk van het aantal gereden ritten tijdens het voorbije seizoen. Deze terugbetaling geldt enkel voor leden wie minimaal 2/3 van het totaal aantal ritten heeft meegereden. Deze tegemoetkoming t.b.v. 40,00€ wordt enkel aan de leden die aanwezig zijn op het souper,met huldiging van de kampioenen,terugbetaald of in mindering gebracht van het bedrag voor deelname aan het souper,(datum zal minstens 3 maanden op voorhand meegedeeld worden) en dit elk jaar gedurende 3 opeenvolgende jaren.

 

Vergunning (verzekering) VWB


 

             - aansluiting VWB :  individueel  35,00€    verzekering VWB incl. gezinsleden wonende op hetzelfde adres ( diegenen die dit wensen en de gegevens invoeren)
                                              

 

Het bestuur

Het bestuur vergadert op regelmatige basis. Het bestuur heeft hierbij de leiding van de vereniging en beslist, in het belang van de club, over o.a. :


• het huishoudelijk reglement
• de vaststelling van de lidgelden en de inning ervan
• het plannen van de activiteiten
• de te verrichten uitgaven en de goedkeuring van de gedane uitgaven
•  het beheer van de goederen van de club
•  de uitsluiting van leden uit de club

 
Het bestuur is momenteel samengesteld uit volgende personen:
• Voorzitter:                Lisabeth Gino
• Secretaris:               Heyerick Kris
• Penningmeester:     Lisabeth kenny
• Webmaster :            Delva Manuel
• Bestuurslid :             Vandewiele Dirk

Kandidaat-bestuurders zijn altijd welkom en worden benoemd na goedkeuring door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van bestuur. Indien hij verhinderd is zit het bestuurslid met de langste staat van dienst de vergadering voor. Tijdens elke vergadering moet de voorzitter op de hoogte gebracht worden van alle, sinds de vorige vergadering, gevoerde briefwisseling evenals van alle financiële verrichtingen.


De penningmeester voert het financieel beheer en houdt de financiële administratie bij. De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. De secretaris houdt een kasboek, waarin alle inkomsten en uitgaven worden geboekt. De penningmeester is bevoegd om betalingen en uitgaven te doen voor de club en is daartoe verantwoording verschuldigd. Desgevraagd geeft hij rekenschap voor het beheer der gelden. De secretaris legt bij elke vergadering de rekeningen voor aan de overige bestuursleden ter inzage en nazicht.

De overige bestuursleden nemen bij voorkeur de taken waar die hen worden opgedragen tenzij een der bovenvermelde bestuursleden zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdraagt. Zij staan in voor de goede verstandhouding onder alle leden en plaatsen, desgevraagd, de opmerkingen en suggesties van de leden op de agenda van de eerstvolgende vergadering. Zij kunnen eventueel worden belast met een specifieke functie.


Tot slot

 
Door betaling van het lidgeld verklaart ieder lid zich akkoord met dit huishoudelijk reglement. Leden die zich niet houden aan de regels van dit huishoudelijk reglement kunnen op basis van de beslissing van het bestuur worden uitgesloten. Suggesties in verband met dit huishoudelijk reglement zijn trouwens altijd welkom.
Geschillen, voorstellen, of klachten en opmerkingen worden steeds aanvaard bij het bestuur van de club, waarna deze door hen behandeld zullen worden.
Dit clubreglement ligt steeds ter inzage bij de secretaris en is terug te vinden op de website van de club.

Het bestuur van WTC. De Balkantrappers VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.


                              Heyerick Kris   -   Lisabeth Gino  -   Lisabeth Kenny.

                                            Vandewiele Dirk   -   Delva Manuel

 

Lees meer: https://www.balkantrappers.be/over-ons/